در ستایش تو

در ستايش تو

 

د ستي که همچون کودکي گرم است 

 

 و رقص شکوه مندي ما را

 

 در کشيد گي سر انگشتان خويش

 

ترجمه ميکند آن لبان 

 

 از آن بيشتر که بگويد

 

 شنيدني است

 

آن دست ها 

 

  بيش از آن که گيرنده باشد

 

   مي بخشد

 

آن چشمها 

 

 بيش از آن که نگاهي باشد

 

 تماشائيست

 

و اين پاسدا شت

 

 آن سرود بزرگ است

 

 که ويرانه را

 

به نبرد با ويراني

 

 به پاي مي دارد  

 

 لبي دستي و چشمي

 

قلبي که زيبائي را

 

 در اين قربا نگاه بي عدالت

 

 برخي محکوم مي کند که منم 

 

  

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید