در برابر خدا .............

 در برابر خدا.............

 

از عمق پر از وحشت تاريکي

 

 از منجلاب تيره اين دنيا

 

بانگ پر از نياز مرا بشنو

 

 آه ... اي خداي قادر و بي همتا

 

يکدم ز گرد پيکر من بشکاف

 

 بشکاف اين حجاب سياهي را

 

شايد درون سينه من بيني

 

 اين جلوه هاي تلح تباهي را

 

دل نيست اين دلي که بمن دادي

 

 در خون طپيده... آه .. رهايش کن

 

يا خالي از هوي و هوس سازش

 

  يا پايبند مهر و وفايش کن

 

تنها تو آگهي و تو ميداني

 

 اسرار آن خطاي نخستين را

 

تنها تو قادري که ببخشائي

 

 برروح من ... صفاي نخستين را

 

آه ... اي خدا چگونه تو را گويم

 

  کز چشم خويش خسته وبيزارم

 

هر شب در آستان تو با حسرت

 

 گوئي اميد جسم دگر دارم

 

از ديدگان روشن من بستان

 

 شوق بسوي غير دويدن را

 

لطفي کن اي خدا و بياموزش

 

 از برق چشم غير رميدن را

 

عشقي بمن بده که مرا سازد

 

 همچون فرشتگان بهشت تو

 

ياري بمن بده که در او بينم

 

 يک گوشه از صفاي سرشت تو

 

يکشب ز لوح خاطر من بزداي

 

  تصوير عشق و نقش فريبش را

 

خواهم به انتقام جفا کاري

 

 در عشق تازه فتح رقيبش را !!

 

آه اي خدا که دست توانايت

 

 بنيان نهاد عالم هستي را

 

بنماي روي و از دل من بستان

 

 شوق نگاه و نقش پرستي را

 

راضي مشو که بنده ناچيزي

 

 عاصي شود به غير تو روي آرد

 

راضي مشو که سيل سرشکش را

 

 در پاي جام باده فرو بارد

 

از عمق پر ز وحشت تاريکي

 

 از منجلاب تيره اين دنيا

 

بانگ پر از نياز من را بشنو ... آه اي خداي قادر بي همتا...........

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید