آیا من تنها کسی هستم...

Am I the only one

 

Days have passed روزها گذشته است

And still no sign of us و هنوز نشانی از ما نیست

Not a hint of what used to be هیچ اثزی از آنچه که بودیم

When you lived in that part of meروزگاری که تو در بخشی از من زندگی می کردی

This blinding silenceاین سکوت کور کننده

Lives in every roomدر تمام اتاقها زندگی می کند

Of what once was a happy homeکه روزگاری خانه شادی بود

Now we're sitting here all aloneحالا اینجا تنها نشسته ایم

Could this be that it was all a lieآیا ممکن است تمام آن ها دروغ بوده باشد؟

And we're just afraid to say good-byeو ما فقط از گفتن خداحافظ می ترسیم؟

Am I the only oneآیا من تنها کسی هستم

Who sees what we've becomeکه می بیند ما چگونه میشویم؟

I see no sense in going onهیچ دلیل برای ادامه نمی بینم

Or asking what went wrongیا سوال که کجای کارمان اشتباه بوده

We sit and stare at what could beنشسته ایم و به آن چه که می توانست باشد خیره ایم

We both just grew apart you seeهردو خواهان جدا شدن هستیم

And through no fault of our ownو به دور از خطاهایمان

It's our house but not a homeاینجا زندگی می کنیم اما خانه مان نیست

It's strange to knowعجیب است

There's truth in what I sayدر آنچه می گویم حقیقت نهفته است

Baby, I know you feel the sameعزیزم،می دانم تو هم همان احساس را داری

and the truth isو حقیقت این است

No one's to blameکسی مقصر نیست

Two lonely dreamersدو رویا باف تنها

Playing by the rulesبا قوانین بازی کرده اند

All we thought ofتنها چیزی که ما به آن فکر کردیم

Was me and youمن وتو بود

Now we're facedحالا با حقیقت ساده ای روبرو شده ایم

With a simple truth

I'd love to say that this is all a lie

But that just means I'm scared to say good-bye

Could this be that it was a lie

And we're just afraid to say good-bye

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
مینا

با سلام و خسته نباشید خدمت شما وبلاگ خوبی دارين مخصوصا با شعرهای خوبش موفق باشيد