یارب...یارب

يارب

يارب آن چه چشمهء است محبت

که از آن قطره ای خوردم و دريا گريستم

ای اشک هر چه از ديده ريزمت زير پای

بينم که باز بر سر مژگان نشسته ای

عقل ميگفت که دل منزل و ماوءای من است

عشق خنديد که يا جای تو يا جای من است

جور گل بلبل کشيد و برگ گل را باد برد

بيستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد

تو برفتی و غمت در دل من منزل کرد

آری آری غم تو از تو وفادارتر بود

عمر من شد برف فردای من

وای از اين فردائی نا پيدای من

تيک تاک ساعت آوردم بخود

و زسخن شد ناصح گويای من

با زبان عقربک ميگفت عمر

ميروم بشنو صدای پای من

فرق است ميان من و پروانه در عالم

او بال و پرش سوخت ولی من جگرم سوخت

  

/ 1 نظر / 4 بازدید
shamim

سلام رضا جان.....حسابی پيشرفت کردی! چرا اين شعر ها هر تيکه اش از يکی بود؟