هدف از این سفر چیست؟؟!!.....مقصد این سفر کجاست ؟؟؟!!!

 

 

هدف از این سفر چیست؟؟!!.....مقصد این سفر کجاست ؟؟؟!!!

 

پروردگار متعال آدم را از مخلوقاتش برگزید و او را نخستین و برترین مخلوق خود در زمین قرار داد .. سپس او را دلی فراگیر و زبانی گویا و چشمی بینا عطا فرموده تا عبرتها ر ا درک کند و از بدی ها بپرهیزد و سفری را برای او مقرر کرد ،ابتدا آدم را در بهشت جای داد و خوراکیهای گوارا به او بخشید و از آنچه که او را منع کرد پرهیز داد و آگاهش ساخت که اقدام بر آن نافرمانی بوده و مقام و ارزش او را به خطر خواهد افکند...اما آدم به آنچه نهی شده بود اقدام کرد در بیراهه گام نهاد در هوا پرستی غرق شد و برای بدست آوردن لذتهای دنیا تلاش فراوان کرد و سرمست شادمانی دنیا شد.و علم خداوند در باره او تحقق یافت ..تا آنکه پس از توبه او را ا ز بهشت به سوی زمین فرستاد تا با نسل خود زمین را آباد کند ..!!!!

ایکاش انسان میدانست مقصد این سفر کجاست ؟ و هدف از این سفر چیست ؟

روزی انسانها را اندازه گیری و مقدر فرمود گاهی کم و زمانی زیاد و به تنگی و وسعت بگونه ای عادلانه تقسیم کرد تا هر کس را که بخواهد با تنگی روزی یا وسعت آن بیزماید و با شکر و صبر ..غنی و فقیر را مورد آزمایش قرار دهد..پس روزی گسترده را با فقر و بیچارگی در آمیخت ...و تندرستی را با حوادث دردناک پیوند داد ..دوران شادی و سرور را با غصه و اندوه نزدیک ساخت ...اجل و سر آمد زندگی را مشخص کرد .. آن را گاهی طولانی و زمانی کوتاه قرار داد ..مقدم یا موخر داشت ..و برای مرگ اسباب و وسائلی فراهم ساخت .. و با مرگ رشته های زندگی را در هم پیچید و پیوندهای خویشاوندی را از هم گسست تا آزمایش گردند.

به هوش باشید که آخرت بسوی ما می آید , دنیا و آخرت هر یک فرزندانی دارند بکوشید از فرزندان آخرت باشید نه دنیا زیرا در روز قیامت هر فرزندی به پدر و مادر خویش باز می گردد . امروز هنگام عمل است نه حسابرسی و فردا روز حسابرسی است نه عمل . . .

هر کس از شما در روزگارانی که مهلت دارد  به اعمال نیکو بپردازد بیش از آن که مرگ فرا رسد و در ایام فراغت پاک باشید بیش از آنکه  گرفتار شوید و در ایام رهائی نیکو کار باشید بیش از آنکه مرگ گلوکاه شما را  بفشارد پس برای خود و جایی که می روید اماده باشید و در این دنیا که محل کوچ کردن است برای منزلگاه ابدی توشه ای بردارید .

پس بازمانده ایام خویش را دریابید و صبر و بردباری در برابر ناروائی ها پیشه کنید چرا که عمر باقی مانده برابر روزهای زیادی که به غفلت گذراندید و روی گردان از پندها بودید بسیار کم است به خود بیش از اندازه آزادی ندهید که شمارا به ستمگری می کشاند و با نفس سازشکاری و سستی روا مدارید که ناگهان در درون گناه سقوط خواهید کرد .

شما و آنچه از این دنیا آرزومندید ..بدانید مهما نی هستدید که مدتی   معین  برای شما قرار داده شده ..بدهکارانی هستدید که مهلت کوتاهی در پرداخت آن را دارید .. و اعمال شما همگی حفظ میشود ..چه بسیار تلاشگرانی که به جا ئی نرسیدندو زحمت کشانی که زیان دیدند .

  در روز گاری هستد ید که خوبی  به آن پشت کرده و میگذرد و بدی به آن روی آورده پیش می تازد و طمع شیطان در هلاکت مردم بیشتر میگردد .. هم اکنون روزگاری است   که ساز و برگ شیطان تقویت شده .. نیرنگ و فریبش همگانی ..و به دست آوردن شکار   برای او آسان است .  به هر سو میخواهی نگاه کن  .........

آیا جزء  فقیر ی می بینی  که با فقر دست و پنجه نرم میکند ؟

یا اشخا صی که از روی فقر و ناچاری دست به فحشا زده  و روزگار میگذرانند  و یا افرادی از روی نادانی و دوستان ناباب به اعتیاد روی آورده و بدنبا ل مواد مخدر درخیابانها پرسه می زنند و ظاهر جا معه را بسیار زشت و زننده می کنند .

   یا ثروتمندی که نعمت خدا را کفران کرده و با بخل ورزیدن در اداء حقوق الهی ثروت  فراوانی گرد آورده است ؟ یا سرکشی که گوش او از شنیدن پند و اندرزها کر گردیده است .

   آیا نمی بینید انواع فسادها آشکار است .. نه کسی با قی مانده که کار زشت را دگرگون کند ..نه کسی از نافرمانی و معصیت باز دارد و شما با چنین وضعی می خواهید در خانه قدس الهی و جوار رحمت پروردگاری قرار گیرید ؟... وجزو عزیزترین دوستانش باشید ؟

  دنیا بیش از این نیست که وقتی علا قمندان به دنیا به آرزوهای خود رسیدند و به آن   خوشحال شد ند نمونه این آیه گرد ند : همانند آب بارانی که از آسمان می بارد و با گیاه   زمین مخلوط میگردد سبز میشود آنگاه می خشگد و باد آن را پراکنده می سا زد ، خدا بر هر  چیزی قدرت دارد .

  هر فردی که در دنیا لذ ت برده بطور حتم بعد گریه گلوگیرش گردید هر فردی که شکمی از عزا در آورد ..بعد کمرش زیر بار ناراحتی خم گردیده ..و هیچ بارانی عمیق و مفید نبارید   مگر اینکه بلا ئی در پی داشت .

  شایسته است اگر صبح د نیا بانسان کمک میکند شب تغییر جهت داده دشمن وی گردد اگر یک سوی آن گوارا و شیرین است ...سوی دیگرش تلخ و میکروب زاست .

  هر فردی که از نعمت فراوان آن با کما ل میل بهره مند شد سختی و مصیبت او را فشار داد ..  اگر شب در زیر با ل امن بسر می برد بطور حتم صبح در کا کل ترس قرار می گیرد .

  دنیا گول میزند.. تمام موجودات زمین وسا ئل گول زدن است نابود میشود و آنچه  روی زمین   است متلاشی میگرد د هیچ سودی در دنیا وجود ندارد مگرپرهیز   کاری . کسی که از دنیا کم ذخیره کرده از نظر امنیت بیشتر اندوخته و هر کس از دنیا زیا د اندوخت  وسیله ی عذاب خود را افزایش داد و از سوی دیگر خیلی زود آنچه را ذخیره کرده ( با  مردن  یا حوادث ) از دست میدهد .

  چه بسیاری از مردم که به ثروت دنیا اعتما د کرد ند و نا گهان آنرا از دست دادند و چه  بسیار از مرد می که دارای آرامش بود ند و ناگهان دنیا آنها را به زمین زد و چه بسیاری  از شخصیتها که دنیا آنها را پست ساخت و چه بسیاری از خود خواهان که دنیا آنها را ذلیل   گردانید .

  قدرت دنیا همیشه در حال تغییر است ..لذتش آلوده ..آب گوارایش شور  ...شرینیش تلخ .....عذابش سمی و ابزار دنیا پوسیده است ....  زندگان در معرض مرگند ...سالم ها در خطر مریضی ...قدرت دنیا گرفته   میشود...عزیز دنیا سرکوب میگرد د ...خوشگذارنش سقوط میکنند و ...سرمایه دار دنیا مالش دزد یده میشود .

  مگر شما در سرزمین کسانی زندگی نمکنید که قبل از شما در این سرزمین ها زند گی  میکردند و عمر آنها از شما طولانی تر ...آثارشان جاویدانتر ...آرزوهایشان عمقیتر ......   تعداد شان زیادتر و از نظر سرباز و قدرت یش از شما بودند ؟!....

  آنها دنیا را بطوری که قابل وصف نیست می پرستید ند ...بطور شد یدی آن را بخود اختصاص داده بودند سپس بدون وسیله نقلیه مورد اطمینان سفری که آنها را به سر منزل برساند ، حرکت کردند .

  آیا به شما خبر رسیده است که دنیا پس از رفتن آنان بخششی برای نجات ایشان در نظر گرفته باشد و یا کمکی برای آنان فرستا ده باشد و یا با آنان خوشرفتاری کرده با شد؟!...

سعادت یعنی همیشه انسان همواره در همسایگی خدا به سر بردن ، حیات را جز در صاحت خدا ندیدن و همه عالم را سجاده خدا دیدن ، سعادت یعنی اتصال با ابدیت ، یعنی عمق حیات را در یافتن ، یعنی ظاهر حیات را جدا از باطن ندیدن ، تفسیر معنوی از حیات داشتن ، رهاورد حیاتی اینچنین راه سعادتمندی را نمودار و هموار می سازد .

 

 

دیگه از خستگیهام خسته شدم

دیگه از بستگیهام بسته شدم

میزنم تیغ از بند بستگی ها

مگر آزاد بشم از خستگی هام

مگر آزاد بشم از بستگی هام

بسه دیگه موندن توی این قفس

بسه دیگه تشنگی بدون آب

خوردن فریب و دیدن سرآب

واسه هر کی دلم تنگ میشه

تا می فهمه دلش از سنگ میشه

دوستی از روی زمین پاک شده

مردی و مردانگی خاک شده

هر کی فکر خودشه توی این زمونه

تو نخ آب یخ و گرمای نون

باید حرف دلم را گوش کنم

غم دنیا را فراموش کنم

دستم را بلند کنم به آسمون

خودم را رها کنم و از این و اون

دلم جدا کنم از آدما ....

سینه ام را پر کنم از یاد خدا

دیگه بسه انتظار .......

ابر رحمت بر سر دنیا ببار

شب تاره آسمون .......خورشید را بردار بیا ....

 

 

آرزوی توفیق ، سربلندی و سعادتمندی برای تمامی دوستان عزیز  و گرامی را دارم ....در پناه حق باشید هر کجا باشید خدا با شما ست.....

 


/ 532 نظر / 115 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دریا

سلام من به محرم به احترام سكینه به آن ملیكه كه رویش ندیده چشم مدینه سلام من به محرم به عاشقی زهیرش به بازگشتن حر خروج ختم به خیرش سلام من به محرم به مسلم و به حبیبش به رو سپیدی عون و بوی عطر عجیبش سلام من به محرم به زنگ محمل زینب به پاره پاره تن بی سر مقابل رینب سلام من به محرم به انتظار رقیه به پای آبله بسته به چشم تار رقیه

دریا

سلام من به محرم به شور و حال عیانش سلام من به حسین و به اشك سینه زنانش سلام من به محرم به حزن نغمه هایش به پرچم و به سیاهی به خیمه های عزایش

دریا

سلام من به شما دوست عزیز [گل] ممنونم [لبخند] ایام مقدس تاسوعا و عاشورا را به شما تسلیت عرض میکنم . التماس دعا [گل][گل][گل]

rocio

السلام عليك يا ابا عبد الله یک بیابان لشکر ! منم و یک عباس ! بنگر ای ماه تمام ! کف زنان لشکر شام ! که شده کار حسین بعد عباس تمام ! تاسوعای قمر بنی هاشم و عاشوراي حسيني تسلیت باد در این ایام ملتمس دعای شما خوبان هستم

rocio

همه ی روزها روز تو است** و همه زمین هها زمین تو**اینجا کربلا و امروز عاشوراست**سلام بر تو روز تو و زمین تو

س.م.ع

سلام... امام حسین علیه السلام:عقل کامل نمی شود مگرباپیروی ازحق.ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام رو بهتون تسلیت میگم.

"اینجا آفریقاست"

"اینجا آفریقاست" آیا تا به حال سرزمین آفریقا را از نزدیک لمس کرده اید ؟ آیا ذهنیت شما هم مانند بسیاری از عزیزان سرزمینم از آفریقا بیایان است و تشنگی و گرسنگی ؟ شاید یک تکه جا مانده از بهشت خداوند را ببینید. اینجا آفریقاست... www.smash65.blogfa.com

انسان نماینده خدابرزمین است آیاچنین قابلیتی رادرخودکشف کردهایم آیابهاوارزش باطن خودراکشف کردهایم باشرکت در http://www.oloomebateni.com قدمی درجهت آشکاری درون خودبردارید

انسان نماینده خدابرزمین است آیاچنین قابلیتی رادرخودکشف کردهایم آیابهاوارزش باطن خودراکشف کردهایم باشرکت در http://www.oloomebateni.com قدمی درجهت آشکاری درون خودبردارید