بهار گمشده ....

 

بهار گمشده

چند سطری بيش نيست اما خاطره ای جانگداز ندارد هنگاميکه اين سطور نوشته ميشد

بلبلی زير درختی ناله ميکرد و شوريده ای در کناری می نگريست..............

گريه نکن بلبل که طوفان گل قشنگ را از شاخه چيد و برد تو گريه نکن،بگذار من گريه کنم.

تو گريه نکن زيرا بهار دوباره باز ميگردد و گلی را که خزان از تو ربوده است .....

بتو باز ميگرداند .بگذار من گريه کنم که ديگر برايم بهاری وجود نخواهد داشت .....

طوفان گل تو را چيد و برد و سال ديگر بهار آنرا بتو باز ميگرداند . اما افسوس که هيچ

چيز بهار مرا بمن باز نخواهد گردانيد........

/ 1 نظر / 3 بازدید