دنیا را بشناسید ....

دنيا را بشناسيد

پس از حمد و ستايش الهي همانا دنيا روي گردانده و وداع خويش را اعلام داشته است و آخرت به ما روي آورده و پيشروان لشكرش نمايان شد آگاه باشيد امروز روز تمرين و آمادگي و فردا روز مسابقه است پاداش برندگان بهشت و كيفر عقب ماندگان آتش است آيا كسي هست كه پيش ازمرگ از اشتباهات خود توبه كند ؟ آيا كسي هست كه قبل از فرا رسيدن روز دشوار قيامت عمل نيكي انجام دهد آگاه باشيد هم اكنون در روزگار آرزوهائيدكه مرگ را در پي دارد پس هر كس در ايام آرزوها پيش از فرا رسيدن مرگ عمل نيكو انجام دهد بهره مند خواهد شد و مرگ او را زياني نمي رساند و آنكس كه در روزهاي آرزوها پيش از فرا رسيدن مرگ كوتاهي كند زيانكار و مرگ او زيانبار است همانگونه كه به هنگام ترس و ناراحتي براي خدا عمل مي كنيد در روزگار خوشي و كاميابي نيز عمل كنيد .

 آگاه باشيد هرگز چيزي مانند بهشت نيست كه خواستاران آن در خواب غفلت باشند و نه چيزي مانند آتش جهنم كه فراريان آن چنين در خواب فرو رفته باشند آگاه باشيد آنكس را كه حق منفعت نرساند باطل به او زيان خواهد رساند و آنكس كه هدايت راهنماي او نباشد گمراهي او را به هلاكت خواهد افكند  و به گفته مولاي متقيان حضرت علي (ع ) :آگاه باشيد به كوچ كردن فرمان يافتيد و براي جمع آوري توشه آخرت راهنمائي شديد همانا وحشتناك ترين چيزي كه بر شما وجود دارد هواپرستي و آرزوهاي دراز است پس از اين توشه برگيريد تا فرداي خود را با آن حفظ نمائيد .

اين نيز روايتي از آخرين پيامبر خدا حضرت محمد رسول الله (ص ) : اي دوستان همانا بر شما از دو چيز مي ترسم :  "" هوا پرستي و آرزوهاي طولاني ""

 اما پيروي از خواهش نفـس انسان را از حق باز ميدارد و آرزوهــأي طولاني آخرت را از ياد مي برد آگاه باشيد دنيا به سرعت پشت كرده و از آن جزء باقيمانده اندكي از ظرف آبي كه آنرا خالي كرده باشند نمانده است . به هوش باشيد كه آخرت بسوي ما مي آيد , دنيا و آخرت هر يك فرزنداني دارند بكوشيد از فرزندان آخرت باشيد نه دنيا زيرا در روز قيامت هر فرزندي به پدر و مادر خويش باز مي گردد . امروز هنگام عمل است نه حسابرسي و فردا روز حسابرسي است نه عمل . . .

 اي مردم وفا همراه راستي است كه سپري محكم تر و نگهدارنده تر از آن سراغ ندارم آنكس كه از بازگشت خود به قيامت آگاه باشد خيانت و نيرنگ ندارد . اما امروز در محيط و زمانه اي زندگي مي كنيم كه بيشـتر مردم حيـله و نيرنگ را زيركي مي پندارند و افـراد جاهل آنان را اهل تدبــير مي خوانند چه بسا شخصي تمام قدرت انجام آنرا دارد آنرا به روشني رها ميسازد . اما آنكس كه از گناه و مخالفت يا دين پروا ندارد از فرصت ها براي نيرنگ بازي استفاده مي كند .

 دنيا خانه ‌آرزوهائي است كه زود نابود مي شود و كوچ كردن از وطن حتمي است دنيا شيرين و خوش منظره است كه به سرعت بسوي خواهانش ميرود و بيننده را مي فريبد . سعي كنيد با بهترين زاد و توشه از آن كوچ كنيد و بيش از كفاف و نياز خود از آن نخواهيد و بيشتر از آنچه نياز داريد طلب نكنيد .

 

 چگونه خانه دنيا را توصيف كنم كه ابتداي آن سختي و مشقت و پايان آن نابودي است ؟ در حلال دنيا حساب و در حرام آن عذاب است كسي كه ثروتمند گردد فريب مي خورد و آن كس كه نيازمند باشد اندوهناك است و تلاش كننده دنيا به آن نرسد و به رها كننده آن روي آورد كسي كه با چشم بصيرت به آن بنگرد او را آگاهي بخشد و آن كسي كه چشم به دنيا دوزد دلش كور شود . آب دنياي حرام همواره تيره و گل آلود است و منظره أي دل فريب و سرانجامي خطرناك دارد . فريبنده و زيباست اما دوامي ندارد . نوري است در حال غروب كردن , سايه أي است نابود شدني , ستوني است در حال خراب شدن .

 آن هنگام كه نفرت دارندگان به آن دل بستند و بيگانگان به آن اطمينان كردند چونان اسب چموش پاها را بلند كرده سوار را بر زمين مي كوبد و با دام هاي خود آنها را گرفتار مي كند و تيرهاي خود را سوي آنان پرتاب مي نمايد طناب مرگ به گردن انسان مي افكند بسوي گور تنگ و جايگاه وحشتناك مي كشاند تا در قبر محل زندگي خويش , بهشت يا دوزخ را بنگرد و پاداش اعمال خود را مشاهده كند و همچنان آيندگان به دنبال رفتگان خود گام مي نهند نه مرگ از نابودي انسان دست مي كشد و نه مردم از گناه فاصله مي گيرند كه تا پايان زندگي و سر منزل فنا و نيستي آزادانه به پيش مي تازد .

 

 

در پناه حق تعالي و موفقيت شما دوستان 

/ 2 نظر / 15 بازدید
شراره

علی (ع):تو در سرایی هستی که خانه ی کوچ است و توشه اندوزی.فرصت غنیمت شمار قبل از آن که از دست دادن آن مایه ی اندوه تو گردد.گذشتگان را یاد آور بنگر که از کجا آمدند چه کردند و در کجا جای گزیدند.

کمی آزادی

رضای عزيز خوبی نوشته های محترمت بيشتر از آن است که از ته دل و با ايمان به آنچه که می گويی می نويسی. ممنون.