درون معبد هستی

  درون معبد هستی

 

 

بشر در گوشه محراب خواهش های جان افروز

 

نشسته درپس سجاده صد نقش حسرتهای هستی سوز

 

به دستش خوشهء پر بار تسبیح تمناهای رنگارگ

 

نگاهی میکند سوی خداوند از آ رزو لبریز

 

به زاری از ته دل یک " دلم میخواست " مگوید

 

شب و روز " دریغ " رفته و " ایکاش " آ ینده است

 

من امشب هفت شهر آ روزهایم چراغان است!

 

زمین و آ سمانم نور باران است!

 

کبوترهای رنگین بال خواهش ها

 

بهشت پر گل اندیشه ام را زیر پر دارند

 

صفای معبد هستی تماشایی ست

 

زهر سو نوشخند اختران در چلچراغ ماه میر یزد

 

جهان در خواب تنها من در این معبد در این مهراب :

 

دلم میخواست : بند از پای جاتم باز میکردند

 

که من تا روی بام ابرها پرواز میکردم

 

از آ نجا با کمن کهکشان تا آ ستان عرش میرفتم

 

در آ ن درگاه درد خویش را فریاد میکردم !

 

که کاخ صد ستون کبریا لرزد !

 

مگر یک شب ازین شبهای بی فرجام

ز یک فریاد بی هنگام

 

به روی پرنیان آ سمانها – خواب در چشم خدا لرزد !

 

دلم میخواست : دنیا رنگ دیگر بود

 

خدا با بندهایش مهربانتر بود

 

ازین بیچاره مردم یاد میفرمود !

 

دلم میخواست زنجیری گران از بارگاه خویش می آ ویخت

 

که مظلومان خدا را پای آ ن زنجیر ز درد خویشتن آ گاه میکردند

 

چه شیرین است : وقتی بی گناهی داد خود را از خدای خویش میگیرد

 

چه شیرین است اما من – دلم میخواست : اهل زور و زر ناگاه !

 

ز هر سو راه مردم را نمیبستند و زنجیر خدا را بر نمیچیدند !

 

دلم میخواست : دنیا خانه مهر و محبت بود

 

دلم میخواست : مردم در همه احوال با هم آ شتی بودند

 

طمع در مال یکدیگر نمیکردند

 

کمر بر قتل یکدیگر نمی بستند

 

مراد خویش را در نامرادهای یکدیگر نمی جستند

 

ازین خون ریختن ها فتنه ها پرهیز میکردند

 

چو کفتاران خون آ شام کمتر چنگ و دندان تیز میکردند !

 

چه شیرین است وقتی سینه ها از مهر آ کنده ست

 

چه شیرین است وقتی آ فتاب دوستی در آ سمان دهر تابنده است

 

چه شیرین است وقتی زندگی خالی ز نیرنگ است .

 

دلم میخواست : دست مرگ را از دامن امید ما کوتاه میکردند !

 

در این دنیای بی آ غاز و بی پایان...

 

در این صحرا که جز گرد و غبار از ما نمی ماند

 

خدا.. زین تلخکامهای بی هنگام بس میکرد !

 

نمی گویم پرستوی زمان را در قفس میکرد !

 

نمی گویم به هر کس بخت و عمر جاودان میداد

 

نمی گویم به هر کس عیش و نوش رایگان میداد

 

همین ده روز هستی را امان میداد !

 

دلش را ناله تلخ سیه روزان تکان میداد !

 

دلم میخواست : عشقم را نمی کشتند

 

صفای آ رزویم را – که چون خورشید تابان بود – می دیدند.

 

چنین از شاخسار هستیم آ سان نمیچیدند

 

گل عشقی چنان شاداب را پر پر نمیکردند

 

به باد نامرادیها نمیدادند----به صد یاری نمیخواندند--- به صد خواری نمی راندند....

 

چنین تنها به صحراهای بی پایان اندوهم نمی بردند .

 

دلم میخواست یکبار دگر او را کنار خویش میدیدم

 

به یاد اولین دیدار در چشم سیاهش خیره می ماندم

 

دلم یکبار دیگر همچو دیدار نخستین

 

پیش پایش دست و پا میزد

شراب اولین لبخند در جام وجودم ...های و هو میکرد

 

غم گرمش نهانگاه دلم را جستجو میکرد

 

دلم میخواست : دست عشق ...چون روز نخستین هستی ام را زیر و رو میکرد!

 

دلم میخواست سقف معبد هستی فرو میریخت..

 

پلیدی های و زشتی ها به زیر خاک می ماندند

 

بهاری جاودان آ غوشی وا میکرد

 

جهان در موجی از زیبایی و خوبی شنا میکرد !

 

بهشت عشق میخندید

به روی آ سمان آ بی آ رام

 

پرستوهای مهر و دوستی پرواز میکردند

 

به روی بامها ..ناقوس آزادی صدا میکرد....

 

مگگگگگو :: این آ رزو خام است ::

 

مگگگو :: روح بشرهمواره سر گردان و ناکام است ::

 

ا گر این کهکشان از هم نمی پاشد :

 

و گر این آ سمان در هم نمیریزد ...

 

بیا تا ما...:"" فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم ""

 

به شادی .. "" گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم ! ""

 

 

  

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید