حکایت پرنده شکارچی و ماهی زیبای آزاد

 

حکایت پرنده شکارچی و ماهی زیبای آزاد

 

نا خواسته ماهی دریایی شد که پراز تلاطم و آشفتگی است.دریایی که پراز هیاهوی رفتن و ماندن است. پر است از امواج خروشان و کف آلود تردید.  ماهی دریای آزادی که به دور از صیادان و تور های اسارتشان باله بر آب می کشید. آرام و بی پروا، آزاد و رها با خدای دریا حرف میزد و سر خوش بود. درد دل میکرد و  مروارید بر دامن دریا   می ریخت. چشمهای   خسته اش   را می بست و آرام  آرام قطره بر دریا می افزود.

وقتی عکس ماه و نور مهتاب را در آب می دید به قعر دریا فرو میرفت و رخ بر خاک میکشید.سجده بر سلطان آبها می کرد. او می دانست در اعماق، غوغای سکوت بیشتر است. آب پاک تر و معبود نزدیک تر . وقتی باران      می بارید صدای بارش بر سطح دریا گوش دلش را می نواخت. او عاشق بود. عاشق باران .عاشق اشک های خدا. ماهی اسیر دریا بود .اسیرآزادی . او وابسته پریان دریایی و دیگر ماهیان نبود.هوای پرواز در سر داشت با باله های ضعیفش به فکررسیدن به ماه بود.

وقتی دریا طوفانی میشد امواج با تمام قدرت پرش می دادند و به سمت ماه پرتابش میکردند. پولک های نقره ای اش با تلالو ماه یکی می شد و موسیقی دل نوازی شبیه به ریختن ستاره بر آب را نمایان میساخت. دیگر آرام و قرار نداشت. منتظر باران و طوفان بود. منتظر پروازی دوباره . شاید این بار دیگر به آغوش دریا بازنگردد. شبها خواب پله های پر شبنمی را می دید که او را به رهایی مطلق نزدیک می سازند و تاج زرین عشق بر سرش می نهند . آنقدر سر خوش و مست بود که بی خبر از صید و صیاد،منتظر در آب         می رقصید و به سطح دریا نزدیک و نزدیکتر می شد.صدف سفید که بارها صیادان دریا مروارید غلتان قلبش را ربوده بودند به او گفته بود:« به سطح آبها نزدیک مشو، صیادان با تورها و قلابهایشان در کمینت بی قرارند».ولی آنقدر از خود بی خود شده بود و شوق رسیدن به آسمان در سر داشت که نفهمید چطور در دستان صیاد اسیر شده است.

اینبارسایه ای بر سفره دریا دید؛ سایه ای که می درخشید.  درست مثل نور ماه . بالا و بالاتر.  به خیال خودش آرزویش بر آورده شده بود.چه لحظه ی با شکوهی .... لحظه ی رسیدن به اوج!... و اندکی بعد...که نفس کشیدن نیز برایش عذاب آور شد. نفس نفس میزد . چشمانش را باز کرد .

آنجا بود که پولک های نقره ای خشکیده اش دستان صیاد را لمس کردند .آنجا بود که فهمید...ماهی شنیده بود تور صیاد همانا و نابودی همان. ناامید و لرزان دلش در دستان صیاد می تپید. ترس تمام وجودش را فرا  گرفته بود . هر چه تقلا کرد او رهایش نکرد . دیگر در دستانش بی جان شده بود. نفس نفس میزد و به فکر جان دادن و تابه ی آتش بود .اما... چرا صیاد نه توری داشت و نه قلابی؟! تور دستانش بود ، دستانی که حس غریبی را به ماهی القا    می کرد . دستانی که تجربه صید نداشت و امید رهایی را متبلور می ساخت.

صیاد خوب به ماهی نگاه کرد، فهمید که ماهی دریای آزاد است. به چشمانش خیره شد، فهمید آیینه ی مرواریدهای بی تاب دریایند . باله هایش را لمس کرد دید هوای پریدن در سر دارند. او میدانست ماهی در دستانش نیمه جان شده و دیگر تاب نفس کشیدن ندارد . او به مرگ ماهی راضی نبود. وابسته اش شده بود می خواست او را به اقیانوس وجود خودش  بیاندازد . ولی نه تور نقره ای داشت و نه سطل طلایی که ماهی را درون آن اندازد و در دریای آرام و بی تلاطم وجودش رها سازد.

نمی دانست چطور یا چگونه؟ اگر با دست می بردش یا ماهی در دستانش جان میداد یا صیادان دیگر ماهی نشان دار را می دزدیدند. دیگر نمی دانست چه کند؟

ماهی بی جان شده بود. او تنها به فکر رهایی بود. رهایی،چطور؟          نمی دانست. دیگر صیاد طاقت نداشت؛ دستانش را از هم باز کرد، ماهی نفس عمیقی کشید. کمی جان گرفت ولی نرفت. چرا؟ نمیدانم! صیاد آنقدر وابسته اش شده بود که می خواست اورا بر تخت سلطنت آبهای عالم بنشاند.

   صیاد پرنده بود. آری پرنده ای که تازه پریدن را از عقاب عشق آموخته بود. ماهی غریب دریا بود و او غریب آسمان. . همچون ماهی به امید رسیدن به ماه اوج می گرفت و تنهای تنها سفر می کرد. او مدهوش بالا رفتن بود.    دیگر پرهایش تاب اوج گرفتن نداشت.به پایین برای دمی نشستن و نفسی تازه کردن خیره شد. همه چیز مثل آسمان آبی بود .آبی آبی. با بالهای خسته اش و چشمان بی نورش همانطورکه خیره شده بود متوجه چیزی شد که دردریا می درخشید. درست مثل هلال ماه. اهمیتی نداد. آنقدر خسته بود که نفهمید بالا میرود، یا پایین می آید. آبی دریا را به جای آبی آسمان و ماهی پولک نقره ای را به جای ماه آسمان اشتباه گرفته بود.

   هر دو، صید و صیاد، نشان دار و بی نشان، به شوق رسیدن به ماه نا خواسته اسیر شدند . انگار هر دو به آرزویشان رسیده بودند. هر دو تلاَلویی از ماه بودند، تلالویی ازیک عشق حقیقی.

ماهی در دستان غریب آسمان آرام گرفت . و پس از جان سپردن در دستان بی نشان ، آزاد و رها پرواز کرد. آن پرنده ی غریب نیز پس از سرد شدن دستانش و نشنیدن صدای قلب آن مسافر آسمان آهی کشید، ماهی را روی قلبش گذاشت، چشمانش را بست، و همراه او جان سپرد.

   تاریکی ها به شب سپرده شد. بی نشان و نشان دار هردو به آسمان چشم دوختند و همراه خورشید طلوع کردند. و جهان به یکبار فریاد    کشید: « عشق ، ممنوع را بر نمی تابد

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید