نگاه او .......

نگاه او .................

 

نگاهم با نگاهش آشنا بود

 

 درون سينه ام شوري بپا بود

 

نگاهم با نگاهش شد تصادف

 

 بمن خنديد نگه سوي دگر کرد

 

نگهم پيش نگاهت بسخن مي آيد

 

 من چرا راز دل خود ز تو پنهان دارم

 

زپيش من گذشت و چهره اش زرد

 

 خدايا او چرا بي اعتنا بود

 

خداوندا دلي ديوانه دارم

 

 چو مجنون در بيابان خونه دارم

 

خداوندا بحق عشقت و چهارت

 

 زما بگذر شتر ديدي نديدي

 

/ 0 نظر / 18 بازدید