قناری من .......

preview.jsp?id=01-08-18

 قناری من..........

 

گل شمع در آخرین سوز بود

 

سحر گرم آرایش روز بود

 

سریر چشم صبح بیدار ز دور

 

گزیده شبنم در آغوش نور

 

که مرغم نوای طرب ساز کرد

 

ز چشمم شکر خواب شب باز کرد

 

قناری به آشوب و آواز بود

 

ز پا تا به سر جلوه و ناز بود

 

ز نور شفق رشته ما بافته

 

و ز آن رشته اش بال پر بافته

 

شب تیره خم گشته بر روی او

 

زده بوسه بر چشم جادوئی او

 

ز دریائی شب موجی انگیخته

 

به چشمان او قطره ای ریخته

 

شدم پیش آن تنگ کاشانه اش

 

که افزون کنم آب و دانه اش

 

چنان مست آن صبح سحار بود

 

کز آن آب و آن دانه بیزار بود

 

تو گفتی حکیمی است صاحب نقش

 

که خوش نیستش دیدن هیچکس

 

دگر بار در چهچه و سوت بود

 

هماهنگ مرغان لاهوت بود

 

به مضراب منقار چون چنگ زن

 

به سیم قفس گشته آهنگ زن

 

چو رقاص در صحنه تنگ خویش

 

شده پای کوبان به آهنگ خویش

 

به عود قفس لعبت بند باز

 

گهی در فرود گهی در فراز

 

بدو گفتم ای مرغ زیبائی من

 

فرحبخش و کاشانه آرای من

 

تو دست سزای من چامه گوی

 

تو زرین پر و بال و من زرد روی

 

تو را نیز با زردو بال سری است

 

که این زردی از تابش آذری است

 

مرا نیز دل در همان آتش است

 

که این رنگ عشاق محنت کش است

 

بگو تازه کن جان مشتاق را

 

بخوان تا بخندانی آفاق را

 

مگو مرغم بیدار نیست

 

چرا در قفس کوشش و کار نیست

 

چرا خانه خاموش بی رونق است

 

چرا باغ در ظلمت مطلق است

 

قناری فرو بسته چشم آه آه...

 

به خواب عدم رفته از خوابگاه

 

دریغا چرا مرغم از یاد برد

 

چه روی داد کاین گلشن آرای مرد

 

از آن شور مستی و جستاگری

 

به جا نیست جز مشت بال و پری

 

خط و خال دیگر خط و خال نیست

 

خطی هست اما در آن حال نیست

 

پریده زتن رنگهای زرینش

 

شده بالها جمع پرپر پرهایش

 

چنان اشکم از دیده آمد فرود

 

که بشنید همسایه ام رود و دود

 

سر شکم دوان از دل خسته بود

 

/ 0 نظر / 3 بازدید