پروانه اش گم شده است

پروانه اش گم شده است

زچشم کهربائی رنگ تو برداشتم برق نگاهم را

و تاجی را با گلهای لادن در بهار عشق تو

با اشک چشمانم پروردم خزان کردم

نه تنها عشق تو ، هر عشق ديگر را بدل کشتم

و تنها ميروم راه اميدم را اگر اشکی ز چشمان عسل رنگت پديد آيد

برای من از اين رفتن بدان که قطره ای بوده است از دريائی خونينی

که هر شب در غمت از ديده بفشانم برو...برو ديگر خداحافظ...

برو لعل بدخشانی شو اندرسينه آنکس که باشد چون خودت بيحس و بی پروا

و من تنها بکنج خلوتی چون شمع خاموشی کنار چنگ بنشينم که هر گه عاشقی

ببيند بگوئيد زير لب : پروانه اش گم شده است......

/ 1 نظر / 4 بازدید