برای زیستن دو قلب پاک لازم است

دو دل داده

براي زيستن دو قلب پاک لازم است

 

ازداوج به عنوان يکي از جدي ترين عوا مل اجتماعي.....قرنها ست  که  در فرهنگهاي جوامع مختلف بشري حضوري ملموس دارد .. . پيوندي که گاه تا واپسين  لحظات حيات ادا مه مي يابد و گاه به  سبب  بروز  پاره اي مشکلات گسسته  ميشود .

قانون خلقت و نظام طبيعت زن و مرد را خواهان يکديگر قرار داده ا ما نه صرفا" به انگيزه دستيابي به غرا يز جنسي بلکه به  سبب  وجود  انگيزه اي بالاتر  و  والاتر .. .. يعني  عشق .....

اين  ا قدام که در آغاز به  صورت چند  همسري صورت  ميگرفت  و پيامدهاي ناگوار برجا ميگذا شت با تجربه اندوزيهاي بشر در خلال قرون متمادي شکل تک همسري به خود گرفت و به رعايت ضوابطي خاص تن در داد.

براي گريز از تجربه  تلخ شکست  در  ازدواج  نخستين  و موثرترين  گام دقت و بررسي کافي در انتخاب و گزينش همسر است .ا مروزه  بسياري از جوانان بدون تو جه به اين عوا مل دست به تشکيل خانواده مي زنند و بي آنکه از عوا قب ناخو شايند  سهل  انگاري خود آگاه با شند  همسري برمي گزينند که فاقد تنا سب فکري و اخلاقي با آنها ست لذا با گذ شت زمان ا ندک و بروز نخستين بحرانها  شهد  زندگي به کا مشان  شرنگ ميشود و نواي جدايي سر ميد هند ا ما اندکي تاءمل و درنگ در اين سنت ارزشمند اجتماعي و در نظر گرفتن برخي معيارهاي ضروري ميتوا ند واژه تلخ و ناخو شايند "" طلاق "" را از دفتر زندگي خانواده ها بشويد و آرا مش و زيبايي به آنها  هديه  کند که مهم ترين اين معيارها را ميتوا ن  اينگو نه عنوان کرد :

عشق- اعتقادات مذهبي – تناسب مذهبي – اختلاف سني –

 تناسب ظاهري –  تطابق معيارهاي اقتصادي و اجتماعي –

ميزان علاقمندي جنسي

 

عشق : مهمترين اصل ازداوج ..عشق متقابل است . عشق عبارت است از عاطفه ..ميل و کششي در وجود آدمي که او را از محور توجه به خود خارج و متوجه ديگري  ميسازد . اين  احساس در وجود همه انسانها  به صورت فطري و طبيعي وجود دارد اما رنگ عاطفه و بافت آن در زنان و مردان متفاوت است چنا نچه برخي متعقدند که زنان عاطفي ترند.

 اگر دو طرف نتوانند خواسته هاي روحي و نيازهاي فطري و عاطفي همسر خود را برآورده سازند و با رفتار و گفتار خود امنيت را از همسر خويش سلب کنند يا او را از وفاداري و عشق قلبي خود ماءيوس سازند در اين صورت نبايد انتظار دا شت اين گونه زنا شو ييها دوامي داشته باشد .

اگر عشق متقابل وجود داشته با شد عاطفه  عالي  روحي  در  زن  و برخورداري او از احساس سرشار دروني اش ميتواند عاملي براي لطافت روحي مرد و تقويت بعد عاطفي و احساس او باشد . زن نيز با استفاده از قدرت عقلي و ثبات روحي مرد ميتواند بر احساسهاي افراطي خود غلبه کرده و در بستر عواطف متقابل با همسر خويش آرامش را تجربه کند .

اعتقادات مذهبي :  زن و شوهري که  هر دو  در يک کانون  ا عتقادي  زندگي کرده اند  به  علت  بر خورداري  از تربيت  ديني  يکساني  که

 دا شته اند نقاط مشترک همساني با يکديگر خواهند دا شت .

 لذا مي توانند به گونه اي سهل تر بر مشکلات خود فائق آيند. گاه ديده ميشود  زوجين  در يک  فرهنگ  ديني  مشترک  تربيت  شده اند ا ما اعتقادات آنها کاملا" با يکديگر تفاوت دارد که در اين صورت بهتر است تعمق بيشتري به عمل آورند .

برابري سطوح فرهنگي خانواده ها کا ملا" ضروري است که زن و مرد از نظر فرهنگي و پايگاه طبقاتي نوع زندگي و سطح دا نش تا آنجا که ممکن

ا ست با هم هماهنگي داشته با شد . غالبا" زنا شويي بين زنان و مرداني که اختلاف فرهنگي دارند مشکلات بسياري را نيز در پي خواهد آورد .

تفاوت سني : تنا سب سني يکي ديگر از ملاکها و معيارهاي قابل توجه براي ازداوج به شمار مي رود . به نظر ميرسد  بهتر است با  توجه  به  شرايط فرهنگي.. مرد يا اندکي از زن بزرگتر بوده و يا نهايتا" در يک دا منه سني هماهنگ قرار دا شته با شند . اختلاف فا حش سني به ويژه اگر زن بزرگتر از مرد  با شد مشکلاتي را خصوصا" در دهه هاي  بعدي  زندگي  ( دوم – سوم ) به دنبال خواهد دا شت . با تو جه به در نظر  گرفتن  و يژگيهاي فرهنگي جا معه ما به نظر ميرسد اگر آقايان چند سال بزرگتر با شند

روا بط  بهتري را در طول زندگي زنا شويي ميتوان ا نتظار داشت .

معيارهاي اقتصادي – اجتماعي : افراد بهتر ا ست همسري انتخاب کنند که خصوصا" از نظر سطح مالي و ا قتصادي با خانواده او هماهنگي دا شته باشند ولي اگر تفاوتي در اين سطح مشاهده شود با توجه به ميزان و عمق اين فا صله اختلافات قابل توجهي بين زن و مرد و  خا نواه هايشان ايجاد خواهد شد . ضرورتا" اگر مرد و خانواده اش از توا نايي  اقتصادي بهتري برخوردار با شند بهتر از آن است که خانواده زن مرفه تر با شند هماهنگي در اين چهار چوب به گزينش بهينه همسر ياري مي رساند .

تناسب ظاهري : بهتر است زوجي که در ارتباط با هم قرار ميگيرند و پيمان زنا شويي بين آنها بسته ميشود تا اندازه اي با يکديگر چه از نظر اجزاي صورت و چه از نظر فيزيک بدني و اندام تنا سب دا شته با شند .

 زيبايي خيره کننده در يکي از زوجين و عدم تنا سب با ديگري مي توا ند به مرور زمان مشکلاتي را به دنبال بياورد . همچنين تنا سب قد و وزن نيز از ضروريات ا ست .

ميزان علاقمندي جنسي : داشتن آگا هيهاي  درست  و  علمي  جنسي  چه براي مرد و چه براي زن بسيار ضروري و مهم ا ست و بر ا ساس اين آگاهيها لازم است براي انتخاب همسر به احساس خو يش و آنکه طرف مقابل ميتواند در وي انگيزه جنسي ا يجاد کند ا هميت داده  شود چرا که ديده شده ا ست پس از ازدواج ناهما هنگيهاي  جنسي حتي زوجين را به مسير دادگاهها و جدا يي احتمالي سوق داده ا ست .

يکي از پرسشهايي که گاه براي افراد و خانواده ها ايجاد ميشود اين است :

آيا  دوران نا مزدي  و يا  رابطه هاي  قبل  از ازدواج ميتوا ند به شناخت همسر کمک کند ؟

با توجه به بافت فرهنگي و ديني جامعه ما..روابط قبل از ازدواج به گو نه اي بسيار عميق ممکن نيست ...اما اگر زوجين و خانواده هايشان بپذيرند که دوران نامزدي .. لحظه هاي آزادي انتخاب  ا ست .. در اين صورت اين دوره قطعا" ناگزير به ازدواج منتهي نخواهد شد .

دوران نا مزدي با حفظ شوءنات  فرهنگي و ديني ميتوا ند  بسيار  راهگشا با شد . زيرا در اين دوران ميتوان از طريق تبادل احساس با جنس مقابل و محک زدن وي به شناخت متقابل دست يافت .

به هر حال يکي از ثمرات تشکيل خانواده تکا مل وجو دي هر يک از زوجين است . زن و مرد از لحاظ خصو صيات روحي و رواني تفاوتهايي با هم دارند که موجب محکم شدن پيوند آنها ميشود ..به همين علت ميتوان آن دو را مکمل وجود هم دا نست چرا که انسان همواره به دنبال نيمه گمشده خويش است .

لازم  به ياد آوري ا ست  که روا بط دختران و پسران از  حسا سيت  و

 ظرا فتي خاص برخوردار است و کوچکترين بي توجهي ممکن ا ست آثار بسيار زيان باري را در پي دا شته باشد چه بسا  ا فرادي که مدت زمان نسبتا" طو لاني با يکديگر روابط صميمانه دا شته اند ا ما با يک حادثه پيوند آنها گسسته شده و صميميت ميان آنها از بين رفته است و چه بسا همسراني که در آغاز زندگي مشترک روابطي صميمانه با هم داشته اند

ا ما پس از مدتي روابطشان سرد و صميميتشان به درگيري  و  اختلاف تبديل شده ا ست .

پس در روابط انساني نبايد فريب رابطه صميمانه اوليه را خورد بلکه بايد از طريق آشنايي با ا سرار و رموز قلبي و دو ستانه و با مرا قبتهاي لازم آن را از گزند زوال و نابودي حفظ کرد .

 

WALKING DOWN THE AISLE

LOOKING AT YOU

I BELIEVE I WAS MADE

JUST FOR YOU

WE SHALL WALK THE LIFE

HAND IN HAND , EVER …

MY HEART SHALL BE YOURS 

NOW AND FOREVER …..FOREVER …. 

 

 

با آرزويي سعادت و کا مروايي همه دوستان عزيز و گرا مي

 

/ 78 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمدی

چرا هنوز نرفتی؟میدونی ساعت چنده؟!!!!!!!!!!!!!!!

مسعود

سلام. من به روز شدم. سر بزنيد.

fariba

سلام ٬ راستش من به دو بند از مطالب شما خيلی معتقدم٬ ولی احساس می کنم بقيه اش می تونه نسبی باشه٬‌در هر صورت ازدواج ۸۰ در صدش ريسکه!!! موفق باشيد......

دريا

سلامی به آرومی موج دريا/ آقا رضا ممنون از حضور سبزت و اینكه دعوتم كردی به خونه ات......اسم وبلاگت واقعا زیباست(( یك قلب پاك از تمام معابد جهان زیبا تر است )) مطالبی هم نوشتین آموزنده است .......موفق و برقرار باشی .

بينای کور

سلام بر رضای عزیز.... نوشته شما رو خوندم.... که در عین سادگی مطالبی که بیان کرده ای بسیار تعمق می طلبد....به هر حال شخصا فکر میکنم ازدواج فرمولی نیست که بتوان آن را برای دیگری پیچید ولی موافقم که هر کسی اصول و بنیانها را فرا گیرد و در انتخاب خویش بهره برد.....این سخن همانست که میگویند: اگر به کسی میخواهی کمکی کنی ماهی بده و به کسی که می خواهی نیکی کنی ماهی گرفتن یاد بده... در واقع موافق دیدی هستم که یاد گرفتن برای انتخاب همسر را تبیین می کند و نوع سنتی که در آن همسر کسی از سوی دیگران برایش انتخاب میشود موافق نیستم هر چند در مورد اشخاصی با شرایطی در غیر حالت (طبیعی) نوع دوم را ضرورت می دانم.

محمدی

سلام و درود گرم وبی پایان نثار استاد فرزانه و فرهیخته خودم جناب مهدیان گل و بلبل...استاد عزیزم از اشعار زیبایی که به زبان انگلیسی سروده اید و ارسال نمودید بی نهایت ممنون و سپاسگزارم.در ضمن اگر آپ کردی بهم خبر بده.ای کاش و ای کاش رئیس جمهر آینده ما شما بودید اگر این طور میشد.... در تصمیمی که گرفتی تجدید نظر نمی کنی؟

YOUR_H

همیشه در قلب من جا داری.

محسن

سلام آقای مهدیان !!! وقتی متن حاضر رو با دقت خوندم تازه فهميدم که منظور اصلی شما از نگارش چيه ... فوق العاده بود البته از نگاه من . منتظر پیام های جدید شما به دنیای جوانان و میانسالان هستم . امیدوارم خداوند متعال به شما این نیرو رو بده تا همچنان اين راه بزرگ رو ادامه بدين . خدانگهدار

farzaneh

سلام راستی ۱ سوال اين جمله ای که اول وبلاگتون نوشتين از کی هست خيلی جالب بود پيش من هم بيا

string

وقتی حقيقت عشق رو دريابيد اونوقت ديگه دنبال عشق در جنس مخالف نميگرديد.من به اين حقيقت رسيدم.موفق باشيد.