زبان نگاه ...

 

 

زبان نگاه

 

نشود فاش کسي آنچه ميان من و توست

 

 تا اشارت نظر نامه رسان من و توست

 

گوش کن با لب خاموش سخن مي گويم 

 

 پاسخم گو به نگاهي که ميان من وتوست

 

روزگاري شد و کس مرد ره عشق نديد

 

 حاليا چشم جهاني نگران من وتوست

 

گر چه در خلوت راز دل ما کس نرسيد

 

 همه جا زمزمه عشق نهان من وتوست

 

گو بهار دل وجان باش و خزان باش ارنه

 

 اي بسا باغ وبهاران که خزان من وتوست

 

اين همه قصه ء فردوس وتمناي بهشت

 

 گفتگوي و خيالي ز جهان من وتوست

 

نقش ما گو ننگارند به ديباچه ء عقل

 

 هر کجا نامه ء عشق است نشان من وتوست

 

درويشا ز آتشکده ماست فروغ مه ومهر

 

  وه از اين آتش روشن که به جان من وتوست

 

  

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
pinKy

اين شعرم که به مناسبت روز تولد من بوده در سال ۸۳