آفتاب میشود .....

آفتاب ميشود.............

نگاه کن که غم درون ديده ام

چگونه قطره قطره آب ميشود

چگونه سايه سياه سرکشم

اسير دست آفتاب ميشود

نگاه کن تمام هستيم خراب ميشود

شراره ای مرا به کام می کشد

مرا به اوج ميبرد مرا به دام ميکشد

نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب ميشود

نگاه کن من از ستاره سوختم

لبالب از ستارگان تب شدم

چو ماهيان سرخ رنگ ساده دل

ستاره چين برکه های شب شدم

چه دور بود بيش از اين زمين ما

به اين کبود غرفه های آسمان

کنون به گوش من دوباره می رسد

صدای تو صدای بال برفی فرشتگان

نگاه کن که من به کجا رسيده ام

به کهکشان به بيکران به جاودان

کنون که آمده ايم تا به اوجها

مرا بشوی با شراب موجها

مرا به پيچ در حرير بوسه ات

مرا بخواه در شبان دير پا

مرا دگر رها مکن

مرا از اين ستاره ها جدا مکن

نگاه کن که موم شب براه ما

چگونه قطره قطره آب ميشود

صراحی سياه ديده گان من به لای لای گرم تو

لبالب از شراب خواب ميشود

به روی گهواره های شعر من نگاه کن

تو ميدمی و آفتاب ميشود.....

تو ميدمی و آفتاب ميشود.......................

/ 0 نظر / 3 بازدید