جیک ...جیک ...جیک

 جیک....جیک....جیک

 

ما سه برادر بودیم که تیز بین و تیز پر و تیز چنگ نام داشتیم لا نه ما

 

برسقف خانه پیر مردی عابد بود که گربگان فراوان داشت روزها پدر و

 

مادرم از لا نه بیرون میشدند و شبا نگاه با دا نه و آب باز میگشتند.

 

ستارگان چشمک میزدند و ماه میخندید لکه ابری خوشرنگ با ستارگان

 

بازی میکرد و چهره آنان را بشوخی میپوشا ند. آواز نی  چوپان که

 

گوسفندان را به ده میبرد بگوش میرسید.

 

زمان به تندی میگذ شت آواز اذان عابد شب زنده دار بگوش میرسد

 

چیزی به صبح نما نده بود . هنوز پدر و مادر ما باز نگشته بودند.

 

آه چه شده بود ند ! شاید کود کان شرور سنگ بر سر آنان کوفته

 

بودند یا صیاد بی مروت تیر بر سینه آنان زده بود! چه بد بختی !

 

از گرسنگی جا نم به لب رسیده بود. دیگر طاقت خود داری ندا شتم

 

نزدیک بود از فرط گرسنگی و بیخوابی و تشنگی از فراز لا نه فرو

 

ا فتم. آه خدایا دو روز بود که پدر و مادر ما باز نگشته بودند گربگا ن

 

دیده بما داشتنند.. سر ا نجا م پایم بلغزید از لا نه فرو شدم و بر زمین

 

افتادم کودکا ن عابد در رسیدند فریاد برکشیدند سنگها انداختند با لم

 

را شکسته و در خونم کشیدند پر شکسته و مجروح فریاد کشیدم....

 

رها کنید..رها کنید.. از همچو منی شما را چه سود ؟ آواز دا دند :

 

که نی نی ... کنونت بند بر پای نهیم و با ل بچینیم تا بگردی.......

 

آنگاه با تو بازیها کنیم و شا دیها کنیم .........

 

اکنون مرغی پر و با ل شکسته ام سالهاست که در کنج این قفس

 

محبوسم امیدها از دلم رخت بر بسته اند . و آرزوها دگر روی بمن

 

نمی کنند تنها ا نتظار دارم که روزی گربگا ن عابد در قفسم باز یابند

 

و یکباره کاخ هستیم را وازگون کنند و طوما ر عمرم بدرند.......

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید