نقاشی عشقم .......

 

نقاشی عشقم

نقاشی ديروزم در آتشت ميسوزه

چشمونم شب روز از اشک تو می ريزم

تراشيدن من و از استخوانم مرکب ساختن

از اشک خونم گرفتن و نامه را از پرده دل

نوشتم اين شيرين بهار يک موقعه کار من اين بود

به دنبالت ميام سر راهت بنشينم بهت بگم تو را ميخواهم

حالا هر جا می نشينی زود منو رسوا ميکنی

باز ميگی پشت سر من مشت منو را باز ميکنی

مگر نامرد دلم چه کرده با تو....

کار عشق عاشقی اين بلا شده حاصلم

ای خدا بختم سياه روزم سياه

اگر نامزدم بره عمرم تباه ست

جگرم خون شد از دست زمونه

دلهای اين دردم فقط خدا می دانه

دلم خونه...چشمام گريونه...يارم جوانه...به تو ميسپارم خدايا......

آدم بمردن چقدر نزديکه ...چقدر سخته

آدم تو اين دنيا توی زندان بمونه

چقدر سخته تو اين دنيا آدم تنها بمونه

/ 0 نظر / 3 بازدید