چشم به راه تو ای عزیز ...

چشم به راه تو ای ....عزيز..

هنوز آن روز برق خنده خورشيد

به بام خانه های دور پيدا بود

درون کلبه من شمعدان می سوخت

نسيم مست با او در مدارا بود

هوا در زدی خورشيد میپاشيد

گلاب ابر بر گلها و گلدانها

دما دم طرح و شکلی تازه می بخشيد

بخار شيشه را انگشت بارا نها

صدای گنگ سازی در فضا می ريخت

تپشهای دل درد آشنائی را

نسيم از کوچه خاموش می آورد

هنوز آهنگ دو را دور پايی را

من آنشب چشم در راه کسی بودم

که می پنداشتم ديگر نمی آيد

صدای آشنائی در دلم ميگفت

که او بر عهد خود هرگز نمی پايد ..........

/ 0 نظر / 4 بازدید