انسان والا......مقام

 انسان والا

سخن تو همچون ابديت بزرگ است زيرا آن را آغاز و انجامی نيست کلام تو

همچون گنبد آسمان تنها به خود وابسته است و ميان نيمه ی غزل تو با

مطلع و مقطعش فرق نميتوان گذاشت زيرا همه ی آن در حد جمال وکمال

است.

تو آن سزچشمه فياض شعر و نشاطی که از آن هر لحظه موجی از پس

موج ديگر بيرون می تراود. دهان تو همواره برای بوسه زدن و طبعت برای

نغمه سرودن و گلويت برای باده نوشيدن و دلت برای مهرورزيدن آماده است.

اگر هم دنيا به سر آيد...آرزو دارم که تنها با تو و در کنار تو باشم هم در شادی

و هم در غمت شرکت کنم همراه باده نوشم و چون تو عشق ورزم.......

زيرا اين افتخار زندگی من و مايه ی حيات من است.

ای طبع سخنگو من اکنون که از نيروی ملکوتی الهام گرفته ای به نيروی

خودسرايی کن و آهنگی ناگفته پيش آر زيرا امروز پيرتر و جوانتر از

هميشه ای......

تو خود بهتر از همه ميدانی که چگونه همگی ما از خاک تا افلاک در بند

هوس اسيريم ..مگر نه اين است که عشق نخست غم آورد و آن گاه

نشاط ميبخشد و اگر هم کسی در نيمه راه آن از پای درافتد ديگران

از رفتن نمی ايستند تا راه را به پايان برند ؟

بگذار لحظه ای در بزم عشق تو بنشينم تا در آن هنگام که حلقه های

زلف پرشکن دلدار را از هم می گشائی و به دست نسيم يغماگر

ميسپاری پيشانی درخشانش را چون تو با ديدگان ستايشگر بنگرم و از

اين ديدار آيينه دل را صفا بخشم آن گاه مستانه گوش به غزلی دهم که

تو با شوق وحال در وصف يار می سرائی و با اين غزلسرای روح شيفته ی

خويش را نوازش می دهی .

بگذار تا ترا بنگرم که در آن لحظه که مرغ روحت در آسمان اشتياق به

پرواز در می آيد ساقی را فرا ميخوانی تا با شتاب می ارغوانی در جامت

ريزد و يک بار سيربت کند و خود بی صبرانه در انتظار می مانی تا باده ی

گلرنگ زنگار انديشه از آيينه ی دلت بزدايد و آنگاه کلامی پند آميز يگوئی

تا وی با گوش دل بشنود و بهجانش پذيرد.

آنگاه نيز که در عالم بيخودی ره به دنيای اسرار می بری و خبر از جلوه

ذات ميگيری ...تو را بينم که رندانه گوشه ای از پرده ی راز را بالا می زنی

تا نظر عشق دل گوشه نشينان خون کند و اندکی از ؛ سر ؛ نهان از پرده

برون افتد.

ما همه بدنبال تو روانيم تا ما را با نغمه های دلپذيرت در نشيب و فراز

زندگی رهبری کنی و از وادی خطر به سوی سر منزل سعادت بری...

خود را با تو برابر نهادن جز نشان ديوانگی نيست.تو آن کشتی ای هستی

که مغرورانه باد در بادبان افکنده و سينه ی دريا را می شکافد و پا بر سر

امواج می نهد و من آن تخته پاره ام که بيخودانه سيلی خور اقيانوسم...

در دل سخن شور انگيز تو گاه موجی از پس موج ديگر می زايد و گاه

دريايی از آتش...تلاطم می کند اما مرا اين موج آتشين در کام خويش و

فرو ميبرد با اين همه هنوز در خود جراتی اندک می بابم که خويش را

مريدی از مريدان تو شمارم...................

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
شمیم

رضا جان خسته نباشی فقط يه کم روی فونت دقت کن اين دفعه خيلی ريز نوشتی